Praktisch

Home Praktisch

Voorbereiding aangifte personenbelasting

ELECTRONISCHE IDENTITEITSKAART + PINCODE (My Minfin)

Download hier het Word-document

ELECTRONISCHE IDENTITEITSKAART + PINCODE (My Minfin)

PERSOONLIJKE INFORMATIE:

 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerlijke staat, samenlevingsvorm, huwelijksstelsel - indien wijziging tijdens het voorbije jaar, datum wijziging opgeven
 • Aantal kinderen ten laste + geboortedatum (inkomsten? quid vakantiewerk; roerende inkomsten? -> mogl terugvord RV); co-ouderschap/ Andere personen ten laste (inkomsten?)
 • Handicap belastingplichtige(n) of personen ten laste?
 • Adres; indien wijziging tijdens het voorbije jaar, datum wijziging opgeven; huur of eigendom?
 • Kadastraal Inkomen van eigendommen (aanslagbiljet onroerende voorheffing); eventueel percentage beroepsmatig gebruik van eigen woning
 • Bankrekening voor terugbetaling eventueel saldo in uw voordeel
 • Bankrekening in het buitenland: land opgeven + naam bank + rekeningnummer (CAP-aangifte)
 • Levensverzekering in het buitenland : land opgeven
 • Ziekenfonds
 • Wenst u uw aanslagbiljet electronisch (internetbankieren of zoomit) te ontvangen? (enkel bij indiening TOW of op www.myminfin.fed.be
 • Wenst u volgend jaar nog een aangifte op papier te ontvangen?

ANDERE MELDENSWAARDIGE INFORMATIE :

EIGENDOMMEN

 • Aanslagbiljet O.V. 2016/ aanduiding eigen woning / eigendomstitels van belang in functie van huwelijksstelsel
 • Opgave van verhuurde gronden/gebouwen + ontvangen huurgelden indien beroepshalve gebruik door huurder + opgave (niet)gemeubeld
 • Huurwaarde van eigendommen gelegen in het buitenland + betaalde belasting in het buitenland
 • Publiek toegankelijke eigendommen beschermd als monument; uitgaven onderhoud

AANGIFTE

 • Aanslagbiljet vorig jaar
 • Het aangifteformulier
 • Fiches beroepsinkomsten en/of werkloosheids-, vervangingsinkomsten, pensioenfiches of andere uitkeringen/vergoedingen
 • Opgaves van in het buitenland behaalde beroeps-, pensioen- of vervangingsinkomsten en eventueel betaalde/ingehouden belastingen
 • Eventueel opgave werkelijke beroepskosten + bewijsstukken (aantal km woon-werk?/ firmawagen? / openbaar vervoer?)
 • Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen
 • Inkomsten uit zelfstandige activiteit, datum eerste vestiging
 • Inkomsten vrij beroep of sportbeoefening of als begeleider sportbeoefenaar
 • Inkomsten meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
 • Opbrengsten uit vorige beroepswerkzaamheid

ANDERE INKOMSTEN OF OPBRENGSTEN

 • Ontvangen onderhoudsgelden + naam en adres schuldenaar
 • Opgave roerende inkomsten op Belgische en/of buitenlandse bankrekeningen, deposito’s, effecten, andere beleggingsproducten + eventueel ingehouden belastingen
 • Meerwaarden verkoop gronden < 8 jaar ; gebouwen < 5 jaar
 • Meerwaarden verkoop aandelen behalve bij gewoon beheer privévermogen
 • Vergoedingen ontvangen uit concessie zend- en ontvangstapparaten en/of reclamepanelen (verhuur grond, dak, gevel)
 • Vergoedingen uit jacht-, vis-, vogelvangstrechten
 • Ontvangsten loten, prijzen, subsidies
 • Vergoedingen uit auteursrechten

UITGAVEN VOOR AFTREK OF BELASTINGVERMINDERING

Attesten

 • Zware handicap
 • Lening(en) + doel; Eénmalig attest indien eerste jaar
 • Levensverzekering, schuldsaldoverzekering
 • Pensioensparen
 • Dienstencheques, PWA-cheques
 • Giften
 • Kosten kinderopvang; huisbediende
 • Uitgaven voor dakisolatie (factuur/attest/betalingsbewijs); eigendom < of > dan 5 jaar
 • Overgedragen belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
 • Renovatie woning verhuurd via sociaal verhuurkantoor
 • Uitgaven voor brand- en/of inbraakbeveiliging
 • Elektrisch voertuig
 • Winwinlening
 • Voorafbetalingen
 • Andere uitgaven waarvan u meent recht te hebben op belastingvermindering

Betalingsbewijzen

 • Werkgeversaandelen
 • Onderhoudsgelden;
 • vonnis onderhoudsplicht + naam en adres genieter
 • Bezoldiging huisbediende
 • Uitgaven electrische vervoermiddelen of oplaadpunten

OPMERKINGEN :

 • Er zijn geen andere verplicht aan te geven roerende inkomsten.
 • Er zijn geen buitenlandse rekeningen.
 • Er is op geen enkel ogenblik een buitenlandse levensverzekering aangegaan
 • Er bestaat geen juridische constructie waarvan u (of echtgeno(o)t(e)of minderjarige kinderen) oprichter of (potentieel) begunstigde bent.

Deze opgave ter voorbereiding van het indienen van de aangifte personenbelasting AJ2017 is volledig en correct.

(schrijven : "voor akkoord")

datum, handtekening + naam

Naar top