Praktisch

Home Praktisch

Voorbereiding aangifte personenbelasting

ELECTRONISCHE IDENTITEITSKAART + PINCODE (My Minfin)

Download hier het Word-document

ELECTRONISCHE IDENTITEITSKAART + PINCODE (My Minfin)

PERSOONLIJKE INFORMATIE:

 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerlijke staat, samenlevingsvorm, huwelijksstelsel - indien wijziging tijdens het voorbije jaar, datum wijziging opgeven
 • Aantal kinderen ten laste + geboortedatum (inkomsten? quid vakantiewerk; roerende inkomsten? -> mogl terugvord RV); co-ouderschap/ Andere personen ten laste (inkomsten?)
 • Handicap belastingplichtige(n) of personen ten laste?
 • Adres; indien wijziging tijdens het voorbije jaar, datum wijziging opgeven; huur of eigendom?
 • Kadastraal Inkomen van eigendommen (aanslagbiljet onroerende voorheffing); eventueel percentage beroepsmatig gebruik van eigen woning
 • Bankrekening voor terugbetaling eventueel saldo in uw voordeel
 • Bankrekening in het buitenland: land opgeven + naam bank + rekeningnummer (CAP-aangifte)
 • Levensverzekering in het buitenland : land opgeven
 • Ziekenfonds
 • Wenst u uw aanslagbiljet electronisch (internetbankieren of zoomit) te ontvangen? (enkel bij indiening TOW of op www.myminfin.fed.be
 • Wenst u volgend jaar nog een aangifte op papier te ontvangen?

ANDERE MELDENSWAARDIGE INFORMATIE :

EIGENDOMMEN

 • Aanslagbiljet O.V. 2019/ aanduiding eigen woning / eigendomstitels van belang in functie van huwelijksstelsel
 • Opgave van verhuurde gronden/gebouwen + ontvangen huurgelden indien beroepshalve gebruik door huurder + opgave (niet)gemeubeld
 • Huurwaarde van eigendommen gelegen in het buitenland + betaalde belasting in het buitenland
 • Publiek toegankelijke eigendommen beschermd als monument; uitgaven onderhoud

AANGIFTE

 • Aanslagbiljet vorig jaar
 • Het aangifteformulier
 • Fiches beroepsinkomsten en/of werkloosheids-, vervangingsinkomsten, pensioenfiches of andere uitkeringen/vergoedingen
 • Opgaves van in het buitenland behaalde beroeps-, pensioen- of vervangingsinkomsten en eventueel betaalde/ingehouden belastingen
 • Eventueel opgave werkelijke beroepskosten + bewijsstukken (aantal km woon-werk?/ firmawagen? / openbaar vervoer?)
 • Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen
 • Inkomsten uit zelfstandige activiteit, datum eerste vestiging
 • Inkomsten vrij beroep of sportbeoefening of als begeleider sportbeoefenaar
 • Inkomsten meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
 • Opbrengsten uit vorige beroepswerkzaamheid

ANDERE INKOMSTEN OF OPBRENGSTEN

 • Ontvangen onderhoudsgelden + naam en adres schuldenaar
 • Opgave roerende inkomsten op Belgische en/of buitenlandse bankrekeningen, deposito’s, effecten, andere beleggingsproducten + eventueel ingehouden belastingen
 • Meerwaarden verkoop gronden < 8 jaar ; gebouwen < 5 jaar
 • Meerwaarden verkoop aandelen behalve bij gewoon beheer privévermogen
 • Vergoedingen ontvangen uit concessie zend- en ontvangstapparaten en/of reclamepanelen (verhuur grond, dak, gevel)
 • Vergoedingen uit jacht-, vis-, vogelvangstrechten
 • Ontvangsten loten, prijzen, subsidies
 • Vergoedingen uit auteursrechten

UITGAVEN VOOR AFTREK OF BELASTINGVERMINDERING

Attesten

 • Zware handicap
 • Lening(en) + doel; Eénmalig attest indien eerste jaar
 • Levensverzekering, schuldsaldoverzekering
 • Pensioensparen
 • Dienstencheques, PWA-cheques
 • Giften
 • Kosten kinderopvang; huisbediende
 • Uitgaven voor dakisolatie (factuur/attest/betalingsbewijs); eigendom < of > dan 5 jaar
 • Overgedragen belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
 • Renovatie woning verhuurd via sociaal verhuurkantoor
 • Uitgaven voor brand- en/of inbraakbeveiliging
 • Elektrisch voertuig
 • Winwinlening
 • Voorafbetalingen
 • Andere uitgaven waarvan u meent recht te hebben op belastingvermindering
 • [NIEUW]
  Nieuwe belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering
  In uw belastingaangifte van volgend jaar zal u voor het eerst een belastingvermindering voor een rechtsbijstandsverzekering kunnen vragen. Zo’n verzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich. Het gaat onder meer om bouwgeschillen, echtscheidingen, geschillen met de fiscus of een werkgever. Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Voor betalingen gedaan in 2019 kunt u tot 310 euro fiscaal inbrengen. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 40 procent, waardoor het maximale jaarvoordeel 124 euro bedraagt.

Betalingsbewijzen

 • Werkgeversaandelen
 • Onderhoudsgelden;
 • vonnis onderhoudsplicht + naam en adres genieter
 • Bezoldiging huisbediende
 • Uitgaven electrische vervoermiddelen of oplaadpunten

OPMERKINGEN :

 • Er zijn geen andere verplicht aan te geven roerende inkomsten.
 • Er zijn geen buitenlandse rekeningen.
 • Er is op geen enkel ogenblik een buitenlandse levensverzekering aangegaan
 • Er bestaat geen juridische constructie waarvan u (of echtgeno(o)t(e)of minderjarige kinderen) oprichter of (potentieel) begunstigde bent.

Deze opgave ter voorbereiding van het indienen van de aangifte personenbelasting AJ2017 is volledig en correct.

(schrijven : "voor akkoord")

datum, handtekening + naam

Naar top